FORCBLAa_graa.png

Förändringsarbete - verksamhetsutveckling

"Ingenting är evigt

förutom förändringen"

Den gedigna erfarenhet konsulterna i Forecast vunnit genom åren har bl a manifesterats i de modeller för förändringsarbete vi arbetat fram. De bygger på vedertagna begrepp och arbetssätt, strukturerade att passa för de uppdrag som Forecast genomför.

I denna resa, som ett förändringsarbete utgör, använder vi oss av etablerade metoder och verktygsstöd.

Processutveckling - Genomlysning, ett sätt att starta arbetet

I ett förändringsarbete finns ofta ett önskemål att identifiera och dokumentera aktuella processer samt att analysera vilka förändringar som ger mest nytta till lägsta kostnad. I förändringsarbetet är det därför av stor vikt att beskriva den verksamhet som skall ändras, liksom den målbild förändringen syftar till. Denna genomlysning genomförs lämpligen i form av workshops.

Processutveckling - Upphandling och Implementering

Förändringsarbetet medför som regel att en eller flera standardprogramvaror skall upphandlas och implementeras i verksamheten. Att införa affärskritiska system innebär nästan alltid krav på en omdefiniering av befintliga processer och procedurer i verksamheten och/eller introduktion av nya. Nya och/eller omdefinierade roller med nya och/eller omdefinierade ansvarsområden blir också ofta konsekvenser av införandet.

Processtyrning - Uppföljning och kontroll

Efter genomförandet av förändringen är det att rekommendera att följa upp och värdera/mäta resultatet av förändringen, dvs hur väl stämmer genomförd förändring överens med den tänkta målbilden.

Ett ledningssystem uppbyggt kring Plan-Do-Check-Act med fokus på ständiga förbättringar enl ISO 9001, 14001 etc samspelar väl med ovan sagda.

Modell för förändringsarbete - verksamhetsutveckling

Foeraendringsarbete_1-4.png

Kontakta oss för en mera detaljerad presentation >>